تاریخ معاصر ایران را به بخش‌هایی تقسیم می‌کنند:

به سلطنت رسیدن آقامحمدخان قاجار
به سلطنت رسیدن فتحعلی شاه
جنگهای ایران و روسیه و قرار دادهای ترکمانچای و گلستان
نهضت تنباکو
جنبش مشروطه ایران
کودتای ۱۲۹۹
رضاشاه پهلوی
شهریور ۱۳۲۰
محمدرضا شاه پهلوی
نهضت ملی‌شدن نفت
کودتای ۲۸ مرداد
انقلاب سفید
انقلاب ۱۳۵۷ ایران
تاریخ جمهوری اسلامی ایران

به زودی تمامی دوره ها و حوادث تاریخ معاصر ایران بیان می شود

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/740/2219650/Iran.png